Regulamin

Regulamin sklepu internetowego sklepsmakosz.pl z 25.12.2014r.
1.    Definicje
1.1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego SMAKOSZ;

1.4.    Sklep internetowy (Sklep, Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepsmakosz.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.5.    SMAKOSZ – Firma Handlowa SMAKOSZ Przemysław Lisicki z siedzibą w Wieprz ul. Podgórze 56, 34-122 Wieprz, NIP: 551 241 54 39 pod adresem internetowym www.sklepsmakosz.pl, adres e-mail: sklep@ekosmakosz.pl

1.6.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firma Handlowa SMAKOSZ Przemysław Lisicki z siedzibą w Wieprz ul. Podgórze 56, 34-122 Wieprz, NIP: 551 241 54 39, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

1.11.    Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Postanowienia ogólne
2.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepsmakosz.pl .
2.2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3.    Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepsmakosz.pl, prowadzony jest przez Firma Handlowa SMAKOSZ Przemysław Lisicki  z siedzibą w miejscowości Wieprz przy ul. Wieprz 1022, gmina Wieprz, województwo małopolskie, NIP: 551 241 54 39, REGON: 120945940, , na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 16.06.2009 roku nr 1615 dokonanego przez Wójt Gminy Wieprz.

Dane kontaktowe:
Firma Handlowa SMAKOSZ Przemysław Lisicki
Wieprz ul. Podgórze 56
34-122 Wieprz
NIP: 551 241 54 39
REGON: 120945940

Dział obsługi:
1.    Dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego:
Email: sklep@ekosmakosz.pl
2.    Dział obsługi Klienta Oświęcim:
Email: sklep@ekosmakosz.pl
Telefon: +48 534 242 939

2.4.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 
a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b)    warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c)    zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 
2.5.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a)    szerokopasmowe łącze internetowe
b)    przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer 11.x, Mozilla Firefox 31.x, Google Chrome 36.x/37.x, Opera 24.x, Safari obsługująca CSS i Java Script
c)    włączona obsługa plików cookies
d)    włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)
e)    telefon komórkowy lub tablet z dostępem do internetu
f)    system operacyjny Android, iOS, Windows Phone 8.x
g)    minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768
h)    aktywne konto e-mail
 
2.6.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SMAKOSZ zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu SMAKOSZ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 
2.9.    Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3.    Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1.    Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4.    SMAKOSZ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a)    podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b)    dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c)    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez SMAKOSZ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SMAKOSZ.
3.5.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SMAKOSZ.
3.6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SMAKOSZ,
e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.    Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklepsmakosz.pl , dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a)    przedmiotu zamówienia,
b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c)    wybranej metody płatności,
d)    wybranego sposobu dostawy,
e)    czasu dostawy.
 
4.5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
4.6.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SMAKOSZ Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
4.7.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.9.    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.    Dostawa
5.1.    Dostawa Towarów odbywa się do poszczególnych krajów (szczegóły) oraz pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia; odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2.    Dostawa zamówionych Towarów:
 
-na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się przesyłką firm kurierskich, Pocztą Polską lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie SMAKOSZ.

– Koszty dostawy zostały opisane tutaj. Darmowa dostawa nie obowiązuje w przypadku wykorzystania kodu rabatowego na 20 zł

5.3.    Termin realizacji dostawy przesyłek:
 
-na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia..
 
5.4.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.sklepsmakosz.pl/wysylka    oraz po-brać go i sporządzić jego wydruk.
 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

6.    Ceny i metody płatności
6.1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2.    Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a)    przelewem na numer konta bankowego ING BANK ŚLĄSKI:  02 1050 1100 1000 0090 6888 9832,
b)    za pobraniem – wówczas załata następuje gotówką przy odbiorze towaru,
c)    Pobraniem- płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki
d)    Inny sposób, jeżeli jest określony na stronie serwisu http://www.sklepsmakosz.pl/wysylka . 

7.    Prawo odstąpienia od umowy
7.1.    Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7.2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
7.3.    Konsument może odstąpić od umowy informując SMAKOSZ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres SMAKOSZ, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie.  
7.4.    Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.5.    W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim SMAKOSZ przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. 
7.6.    W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował SMAKOSZ o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres SMAKOSZ określony w pkt. 1.3. niniejszego Regulaminu. 
7.7.    Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.8.    W przypadku odstąpienia od umowy SMAKOSZ niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SMAKOSZ.
7.9.    Zwrot płatności zostanie dokonany przez SMAKOSZ przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.10.    SMAKOSZ może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
7.11.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.12.    Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8.    Reklamacje zakupionych Towarów
8.1.    SMAKOSZ podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
8.2.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SMAKOSZ wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
8.3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@ekosmakosz.pl.
8.4.    Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.5.    SMAKOSZ zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
 
9.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
9.1.    Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
a)    uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a SMAKOSZ;
b)    uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
9.2.    Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. 
9.3.    W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
9.4.    Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
9.5.    Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
9.6.    Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a SMAKOSZ, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
9.7.    W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich.

10.    Postanowienia końcowe
10.1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
10.2.    SMAKOSZ jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. SMAKOSZ posiada również odpowiednie licencje do używania zdjęć wykorzystanych do tworzenia bannerów reklamowych. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. SMAKOSZ nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
10.3.    Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:  
a)    Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy; 
b)    Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
10.4.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  
Załączniki do regulaminu:
1) Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. – POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY
2) Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. – OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
3) Załącznik nr 3 do Regulaminu z dnia 25.12.2014 r. – ZGŁOSZENIE REKLAMACJI